MIGRACIJA RADNE SNAGE U TIROLU DOGAĐAJI I ZAKONI

prikupljeni od Gerhard Heftfleisch

1925

Zakon o zaštiti domaćeg stanovništva: Na tržištu rada se etablira da austrijski državljani imaju prednost pred strancima.

1938

Uredba Policijske uprave za strance  za vrijeme nacionalsocijalističkog režima: Reguliranje dolaska i boravka „stranaca” za vrijeme nacionalsocijalizma u Njemačkoj i nakon „pripojenja” na području današnje Austrije.

1941

Uredba Njemačog rajha o stranim radnicama i radnicima: Ova Uredba nacionalsocijalističkog režima ukida dotadašnji Zakon o zaštiti svojih državljana. Uvode se dozvola za zapošljavanje poslodavaca i obavezna radna dozvola za strane radnice i radnike.

1945

Zakon o preuzimanju rajskih zakona: Uredba Rajha o stranoj radnoj snazi je preuzeta u fond zakona Savezne (Druge) Republike Njemačke i ostaje na snazi do kraja 1975. godine.

1951

Ženevske konvencija o statusu izbjeglica: ratificirana od Austrije 1954. godine, a 1955. stupa na snagu.

1954

Proglašen Zakon o policiji za strance Stopa nezaposlenosti iznosi 14,4%: Najviša stopa nezaposlenosti u Tirolu od kraja Drugog svjetskog rata.Gospodarski napredak počinje u jesen. U kasnim 1950.-im ostvarena i postignuta potpuna zaposlenost, a uskoro se pojavljuje nedostatak radne snage.

1956/57

Mađarska revolucija: 160.000 izbjeglica u Austriji, samo mali broj ostaju u zemlji trajno.

1961

Sporazumna kvota između Gospodarske komore i Austrijskog saveza sindikata (Sporazum Raab-Olah): Od 1962. godine tvrtke za zapošljavanje stranih radnika smjele su izdavati  dozvole, izdane od strane nadležne regionalne službe Zavoda za zapošljavanje, za zapošljavanje samo jednog izvjesnog, već dogovorenog godišnjeg, broja bez daljnje provjere Zavoda za tržište rada.

1962

Sporazum o regrutaciji radne snage sa Španjolskom. Ratificiran je 1964.

1963

Sporazum o integraciji ili Ankari Sporazum Europske ekonomske zajednice (EEZ), Turska (Ankara Anlaşması).

1964

Sporazum Zapošljavanje s Turskom.

1966

Ugovor o upošljavanju radnika s Jugoslavijom (SFRJ). Uvođenje radne knjižice za strance: U njoj će biti uvedeni radno mjesto, poslodavac, ali i „sanitarno-higijensko zdravstvena besprijekornost”.

1968

Stupa na snagu prvi Zakon o azilu.

1972

Zakon o prebivalištu i boravištu građana: Prijavni obrazac stranih državljana treba jednim velikim „A“ obilježiti i od strane Ureda za prijavu boravka proslijediti Policiji/Uredu za strance.

1973/74

Zaustavljanje daljnjeg regrutiranja radne snage za zapošljavanje zbog globalne ekonomske i gospodarske krize ( „naftna kriza”).

1976

Zakon o zapošljavanju i radu stranaca se zamjenjuje dotadašnjom Odredbom Rajha o stranim radnicama i radnicima.

1979

Utemeljenje Islamske zajednice u Austriji (IGGiÖ).

1985

Odluka Ministarstva unutarnjih poslova uskraćuje dotadašnju praksu Policije za strance, da izvršava i nametne zabranu daljnjeg boravka u zemlji za migrantkinje i migrante ako isti ostanu bez posla, odnosno ukoliko istima istekne Pravo novčane naknade za nezaposlene zbog „nedostatka vjerodostojnog stjecanja sredstava za život” (§ 3 FPG) ukoliko njihova sredstva za život mogu biti osigurana od strane drugih članova obitelji.

1986

Iznos i visina dječjeg doplatka se upola smanjuje ako se isplaćuje za djecu u inozemstvu.

1987

§ 3. Zakona policije za strance (zabrana boravka) se poništava dva puta jer ne štiti ljudska pravo na privatni i obiteljski život u dovoljnoj mjeri (članak 8. ECHR).

1988

Lakši pristup za dobivanje „petogodišnje radne dozvole“ (Befreiungsschein) za mlade osobe moguć je prikazom potvrde pohađanje škole u Austriji. To je značilo slobodan pristup tržištu rada. Prije toga treba podnijeti zahtjev za „dozvolu za rad“, koji podnosi posladavka/poslodavac.

1989

Socijalna pomoć za nezaposlene (Notstandshilfe) će se dodijeljivati  samo ograničenoj i manjoj skupini doseljenika, odnosno zaposlenika s petogodišnjom radnom dozvolom (Befreiungsschein) i izbjeglicama, ograničeno i u trajanju najviše do jedne godine. Zakon o zapošljavanju stranaca će od 1989. do 1998. biti mijenjan dvadeset puta. Višegodišnji snažni ekonomski i gospodarski razvitak je popraćen brzim i visokim porastom doseljenika u Austriju.

1990

Uvođenje radne dozvole. Odredbe za dobivanje petogodišnje radne dozvole (Befreiungsschein) se mijenjaju u korist doseljenika.

1991/92

Početak raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ): 90000 izbjeglica stiže u Austriju, a oko 3.000 u Tirol.

1992

Dosadašnji Zakon o Azilu iz 1968. godine se mijenja novim Zakonom o azilu: otežavajuće okolnosti za podnošenje zahtjeva.

1993

Uvode se Zakon o strancima i Zakon o boravku stranaca (Sustav kvota za doseljavanje i reguliranje sezonskog rada).

1994

Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine omogućuje se pristup tržištu rada, samo onima kojima nije odobren azil nego imaju pravo „privremenog boravka”. „Dobro integriranim” izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine se 1998. dodjeljuje pravo stalnog i neograničenog boravka.

1996

Priznavanje Sporazuma o integraciji Turske s EU-om s od strane austrijskih državnih vlasti; poznavanje i vladanje njemačkim jezikom više nije preduvjet međusobnog spajanja obitelji.

1998

Na snagu stupa Integracijski paket. Novi Zakon o strancima dopušta stalni boravak nakon osam godina provedenih u zemlji. Integracija ima prednost pred novim doseljavanjem migranata, stoga se razlika između privremenog boravaka i trajnog naseljavanja zakonski propisuje i regulira. K roditeljima se smiju doseliti njihova djeca, ako nisu starija od 14 godina. Amandman na Zakon o državljanstvu: Pooštrenje odredbi za prijevremeno sticanje prava za dobivanje državljanstva –mora se dokazati „dostatno znanje njemačkog jezika.”

2000

Uredba o integraciji otvara tržište rada za druge naknadno pristigle članove obitelji.EU pravila protiv etničke diskriminacije na tržištu rada, za socijalne usluge, u zdravstvu i u obrazovanju kao i za pristup javnim dobrima i uslugama, uključujući i prostor stanovanje (državni i gradski stanovi).

2002

Paket mjera za strance: Nakon pet godina neprekidnog zakonitog boravka u Austriji, migrantkinje i migranti ostvaruju pravo na slobodan pristup tržištu rada. Kao dio integracijskog sporazuma, tomu mora biti priložen certifikat znanja njemačkog jezika u obliku diplome, razina A1.

2009/2011

Promjena Zakona o Zakonu o pravima stranaca:  Pooštravanje Zakona o azilu, Zakona naseljevanja i prebivanja te Zakona o državljanstvu. Dokazna razina certifikata znanja njemačkog jezika se podiže naviše, uvodi se crveno-bijelo-crvena karta/dozvola, a i Integracijski sporazum se proširuje.

2014

Zakon o noveli zakona o strancima s potpunim preuređivanjem statusa stranaca.

ARBEITSMIGRATION IN TIROL: EREIGNISSE UND GESETZE

zusammengestellt von Gerhard Hetfleisch

 

1925

Inländerschutzgesetz: Der Vorrang von österreichischen vor ausländischen Staatsangehörigen auf dem Arbeitsmarkt wird etabliert.

1938

Ausländerpolizeiverordnung der NS-Zeit: Die Einreise und der Aufenthalt von „Fremden“ im Deutschen Reich und nach dem „Anschluss“ im Gebiet des heutigen Österreich wird geregelt.

1941

Deutsche Reichsverordnung über ausländische Arbeitskräfte: Diese Verordnung des NS-Regimes löst das Inländerschutzgesetz ab. Die Beschäftigungsbewilligung für ArbeitgeberInnen und verpflichtende Arbeitserlaubnis für ausländische ArbeitnehmerInnen werden eingeführt.

1945

Reichsüberleitungsgesetz: Die Reichsverordnung über ausländische Arbeitskräfte wird in den Rechtsbestand der Zweiten Republik übernommen und bleibt bis Ende 1975 in Kraft.

1951

Beschluss der Genfer Flüchtlingskonvention: 1954 von Österreich ratifiziert, tritt 1955 in Kraft.

1954

Fremdenpolizeigesetz wird eingeführt.
14,4 % Arbeitslosigkeit: Die höchste Arbeitslosigkeit seit Ende des Zweiten Weltkriegs in Tirol.
Wirtschaftsaufschwung setzt im Herbst ein. Ende der 1950er Jahre wird die Vollbeschäftigung erreicht und bald zeichnet sich Arbeitskräftemangel ab.

1956/57

Ungarnkrise: 160.000 Flüchtlinge in Österreich, nur wenige bleiben dauerhaft im Land.

1961

Kontingentvereinbarung zwischen Wirtschaftskammer und ÖGB (Raab-Olah-Abkommen): Ab 1962 konnten Unternehmen Beschäftigungsgenehmigungen für ausländische ArbeitnehmerInnen bis zur jährlich vereinbarten Höchstzahl (Kontingent) von den Landesarbeitsämtern ohne weitere Prüfung des Arbeitsmarktes erteilt werden.

1962

Anwerbeabkommen mit Spanien, 1964 ratifiziert.

1963

Assoziierungsabkommen oder Ankara-Abkommen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) mit der Türkei (Ankara Anlaşması)

1964

Anwerbeabkommen mit der Türkei

1966

Anwerbeabkommen mit Jugoslawien (SFRJ)
Einführung der Ausländer-Arbeitskarte: Arbeitsort, Arbeitgeber, aber auch die „sanitätspolizeiliche Unbedenklichkeit“ werden darauf vermerkt.

1968

Erstes Asylgesetz tritt in Kraft.

1972

Meldegesetz: Meldezettel von ausländischen Staatsangehörigen sind mit einem „A“ zu versehen und vom Meldeamt der Fremdenpolizei zu übermitteln.

1973/74

Anwerbestopp infolge der weltweiten wirtschaftlichen Rezession („Ölkrise“)

1976

Ausländerbeschäftigungsgesetz löst die Reichsverordnung über ausländische Arbeitskräfte ab.

1979
Errichtung der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ)

1985

Erlass des Innenministeriums schränkt die Praxis der Fremdenpolizei ein, Aufenthaltsverbote gegen MigrantInnen nach dem Verlust eines Arbeitsplatzes bzw. dem Ende der Arbeitslosenunterstützung wegen des „mangelnden redlichen Erwerbs der Unterhaltsmittel“ (§ 3 FPG) zu verhängen, wenn ihr Lebensunterhalt durch andere Familienmitglieder gesichert werden kann.

1986

Die Familienbeihilfe wird bei Auszahlung ins Ausland um die Hälfte gekürzt.

1987

§ 3 Fremdenpolizeigesetz (Aufenthaltsverbot) wird zwei Mal aufgehoben, weil er das Menschenrecht auf Privat- und Familienleben (Art 8 EMRK) nicht ausreichend schützt.

1988

Erleichterter Zugang zum Befreiungsschein für Jugendliche bei Nachweis von Schulbesuchszeiten in Österreich. Das bedeutete freien Zugang zum Arbeitsmarkt. Davor musste eine Beschäftigungsbewilligung vom Arbeitgeber/von der Arbeitgeberin beantragt werden.

1989

Einem reduzierten Kreis der Zugewanderten, nämlich Beschäftigten mit Befreiungsschein und Flüchtlingen, wird die Notstandshilfe nach dem Arbeitslosenbezug auf maximal ein Jahr beschränkt zugestanden.
Das Ausländerbeschäftigungsgesetz wird zwischen 1989 und 1998 zwanzig Mal novelliert.
Mehrjähriges starkes Wirtschaftswachstum geht mit einer rasant steigenden Zuwanderung in Österreich einher.

1990

Einführung der Arbeitserlaubnis. Bestimmungen für den Befreiungsschein werden zugunsten von Zugewanderten geändert.

1991/92

Beginn des Zerfalls der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien (SFRJ): 90.000 Flüchtlinge in ganz Österreich und etwa 3.000 in Tirol.

1992

Neues Asylgesetz löst das Asylgesetz 1968 ab: erschwerte Möglichkeiten zur Antragstellung.

1993

Fremdengesetz und Aufenthaltsgesetz (Quotenregelung für die Niederlassung und Saisonnier-Regelung) wird eingeführt.

1994
Der Arbeitsmarkt wird für bosnische Flüchtlinge, die zwar kein Asyl, aber ein „befristetes Aufenthaltsrecht“ erhalten haben, geöffnet. 1998 wird „gut integrierten“ Bosnien-Flüchtlingen ein unbefristetes Aufenthaltsrecht zugestanden.

1996

Anerkennung des Assoziationsabkommens der EU mit der Türkei durch österreichische Behörden; bei Familienzusammenführung müssen daher keine Deutschkenntnisse nachgewiesen werden.

1998

Das Integrationspaket tritt in Kraft. Das neue Fremdengesetz ermöglicht die Aufenthaltsverfestigung nach acht Jahren. Integration soll vor Neuzuwanderung stehen, daher wird der Unterschied von befristeten Aufenthalten und dauernder Niederlassung gesetzlich festgeschrieben. Kinder dürfen nur noch bis zum 14. Lebensjahr zu ihren Eltern nachziehen.

Novelle des Staatsbürgerschaftsgesetzes: Verschärfung der Bestimmungen für vorzeitige Einbürgerung, es müssen „entsprechende Kenntnisse der Deutschen Sprache“ nachgewiesen werden.

2000

Der Integrationserlass öffnet den Arbeitsmarkt für nachgezogene Familienmitglieder.
EU Richtlinien gegen die ethnische Diskriminierung am Arbeitsmarkt, bei Sozialleistungen, im Gesundheits- und Bildungsbereich sowie beim Zugang zu öffentlichen Gütern und Dienstleistungen einschließlich Wohnraum (Gemeindewohnungen).

2002

Ausländerpaket: Nach fünf Jahren ununterbrochenen legalen Aufenthalts in Österreich erhalten MigrantInnen den freien Zugang zum Arbeitsmarkt. Im Rahmen der Integrationsvereinbarung muss ein Sprachkenntnisnachweis in Form eines Diploms mit Niveau A1 nachgewiesen werden.
Das Konzept zur Integration MIT Zugewanderten in Tirol wird vom Fachbereich Integration des Landes Tirol präsentiert, es ist das erste eines Bundeslandes in Österreich.

2009/11

Fremdenrechtsänderungsgesetz: Verschärfungen im Asylgesetz, im Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz und im Staatsbürgerschaftsgesetz. Das nachzuweisende Niveau der Sprachkenntnisse bei der Einbürgerung wird angehoben, die Rot-Weiß-Rot-Karte eingeführt, die Integrationsvereinbarung wird ausgeweitet.

2014

Fremdenrechtnovellierungsgesetz mit völliger Neustrukturierung des Fremdenwesens